Roku dezinfekcijas līdzeklis ar glicerīnu Crystal Clear Ethanol 80 (5 litri).

Roku dezinfekcijas līdzeklis ar glicerīnu Crystal Clear Ethanol 80 (5 litri).

SKU: CCE80

Līdzekļa apraksts:

Dezinfekcijas līdzeklis uz etanola bāzes ar pretvīrusu, baktericīdu un fungicīdu iedarbību cilvēka roku ādas profilaktiskai dezinfekcijai.

Šķidrums, gatavs lietošanai. Neprofesionālai lietošanai.

Sastāvs ir izstrādāts, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām cīņai pret koronavīrusu. Satur glicerīnu, kopj un saudzē roku ādu. Nav paredzēts virsmu dezinfekcijai.

Aktīvā viela:

Etanols: 80 ml / 100 ml (80 tilp. %) Ūdeņraža peroksīds: 0,125 ml / 100 ml (0,125 tilp. %)

Biocīda inv. Nr.:LV17042020/3176

Dozēšana un lietošana:

Dezinfekcijas līdzeklis ir gatavs lietošanai. Izmantot 5 - 10 ml līdzekļa, ko vienmērīgi izkliedēt starp plaukstām un turpināt vienmērīgi izberzēt pa plaukstu virspusi, starp pirkstiem, pa plaukstu locītavām un apakšdelmiem. Ļaut alkoholam iztvaikot. Iedarbības laiks 15 - 30 sekundes. Rokas pēc līdzekļa nožūšanas nenomazgāt. Pirms ēdienreizēm rokas obligāti nomazgāt. Dezinfekcijas biežums nav noteikts, to veikt pēc nepieciešamības.

Darba drošība un pirmā palīdzība:

Produkta dozēšanu uz plaukstas veikt uzmanīgi, virzienā prom no acīm - nepieļaut nokļūšanu acīs.

Ja neplānoti nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto apģērbu. Nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.

Ja ieelpots, pārvietoties svaigā gaisā.

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tekošu ūdeni vairākas minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas neaizmirst izņemt.

Ja norīts, tūlīt izskalot muti un izdzert 1 - 2 glāzes ūdens. Ja rodas diskomforts, sazināties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru (67042473).

Norādījumi ārstam: Rīkoties atbilstoši personas stāvoklim un simptomiem.

Utilizācija:

Produkta atlikumus neievadīt apkārtējā vidē, bet nogādāt speciālo atkritumu likvidēšanas vietā (kods: 070699). Pilnībā attīrītu iztukšoto iepakojumu (kods: 150102) var nogādāt reciklēšanai. Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: ūdens. Neattīrītu iepakojumu (kods: 150110) likvidēt tāpat kā produktu. Uzglabāšana: Oriģinālā, noslēgtā iepakojumā, vēsā (0 - +35 °С) un labi vēdināmā vietā. Sargāt no karstuma avotiem, tiešiem saules stariem.

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes • Sargāt no bērniem • Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās • Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt • Tvertni turēt cieši noslēgtu • Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi • SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību • Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā • Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

    Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu vai iegūt papildinformāciju par mūsu produkciju, lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo kontaktformu un nospiediet ''Sūtīt''. Vai sūtiet jautājumu uz šo e-pasta adresi.

    Šajā formā sniegtie personas dati tiks izmantoti tikai SIA Baltic Exposervice vajadzībām, atbildot uz šo saraksti. Nospiežot pogu ''Sūtīt'', apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem.

    Kontaktforma
    Aizpildiet visus logus, kas atzīmēti ar *.

    Informācija nosūtīta. Paldies!